Lainaehtomme
Katso tästä lainaehdot

1. Lainan hakeminen

Lainan hakeminen tapahtuu lähettämällä lainahakemustiedot tekstiviestillä numeroon 16125. Tekstiviesti tulee lähettää muodossa: lainasumma, etunimi, sukunimi, sotu, postinumero, pankkitilinumero, laina-aika.
Hakijan ilmoittamien nimi- ja osoitetietojen tulee löytyä Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Henkilötunnuksen tulee olla muodossa: PPKKVV-123X. Tilinumero tulee ilmoittaa muodossa esim. 123456-12345. Hakemuksessa ei voi käyttää salaista- tai prepaid-matkapuhelinliittymää.
MMH käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkastaa tiedot asiaankuuluvista luottotieto- ym. rekistereistä. Hakija antaa suostumuksensa tietojen tarkistamiseen lähettäessään tekstiviestihakemuksen.
MMH käsittelee hakemukset luottamuksellisesti ja tarkastaa tiedot asiaankuuluvista luottotieto- ym. rekistereistä. Hakija antaa suostumuksensa tietojen tarkistamiseen lähettäessään tekstiviestihakemuksen. Hakija saa tiedon lainapäätöksestä matkapuhelimeensa. Tekstiviestilainapalvelu toimii Elisan, TeliaSoneran, DNA:n, ZeroFortyn, Kolumbuksen, Tele Finlandin ja Saunalahden liittymillä. Lainaa hakeakseen ja ajantasaisen lainasumman siirron varmistaakseen tulee asiakkaalla olla pankkitili jossain seuraavista pankeista: Nordea, Sampo Pankki, Osuuspankki, Säästöpankki, Paikallisosuuspankit, Ålandsbanken tai Aktia.

2. Lainan määrä

Myönnettävän lainan määrä on uusille 19-23-vuotiaille asiakkaille 50 tai 100 euroa, uusille 24-25 -vuotiaille asiakkaille 50, 100 tai 200 euroa, 26 vuotta täyttäneille 50, 100, 200 tai 300 euroa.Aiemmin lainaa saaneille ja lainan maksuehtojen mukaisesti takaisin maksaneille 19-23 vuotiaille asiakkaille tarjoamme lisäksi 200 euron lainaa, ja 200 euroa saaneille lisäksi 300 euron lainaa. 24-25-vuotiaille asiakkaille tarjoamme lisäksi 300 euron lainaa. Uutta lainaa voi hakea, kun edellinen laina on kokonaisuudessaan suoritettu takaisin.

3. Lainan laskutus ja takaisinmaksu

Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun laina maksetaan Asiakkaan tilille.
Laina-aika on 50, 100 ja 200 euron lainalle 14pv, 30pv, tai 60pv.
Laina-aika on 300 euron lainalle 60pv.
MMH laskuttaa 14pv ja 30pv maksuajalla lainan 1 maksuerässä. 60pv maksuajalla laina laskutetaan 2 maksuerässä 30pv:n välein. MMH lähettää Asiakkaan kotiosoitteeseen laskun kustakin maksuerästä erikseen ennen eräpäivää. Laskua maksettaessa on aina käytettävä MMH:n viitenumeroa. Laskuun on merkitty eräpäivä, johon mennessä laina on maksettava MMH:n tilille. Mikäli asiakas ei ole saanut laskua ennen eräpäivää on asiakas edelleen maksuvelvollinen ja olemaan viipymättä yhteydessä MMH:n asiakaspalveluun laskutietojen saaamiseksi. Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin ilman lisäkustannuksia.
Mikäli asiakas ilmoittaa MMH:lle laskun olevan aiheeton tai epäilee joutuneensa rikoksen kohteeksi, sitoutuu asiakas myötävaikuttamaan asian pikaiseen selvittämiseen yhdessä MMH:n kanssa toimittamalla asiasta tekemänsä rikosilmoituksen MMH:n tietoon, tai toimittamalla MMH:lle tämän pyytämät selvitykset asian selvittämistä ja rikosilmoituksen tekemistä varten.

4. Lainakustannukset

14 vrk:n lainat:
50 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 10 euroa.
100 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 18 euroa.
200 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 36 euroa.

30 vrk:n lainat:
50 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 11 euroa.
100 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 22 euroa.
200 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 44 euroa.

60 vrk:n lainat:
50 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 18 euroa.
100 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 30 euroa.
200 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 60 euroa.
300 eur lainasta perittävä käsittelykulu on 66 euroa.

Matkapuhelinlaskun yhteydessä asiakkaalta veloitetaan MMH:n ilmoittama maksu tekstiviestihakemuksen ja KYLLÄ –viestin lähettämisestä, 1,50 euroa / viesti.

6. Takaisinmaksun laiminlyönti

MMH:llä on oikeus olla hyväksymättä uutta lainahakemusta, mikäli asiakas ei ole maksanut edellistä lainaa lainaehtojen mukaisesti takaisin. Asiakkaan on korvattava MMH:lle lainan ja siihen liittyvien maksujen perinnästä aiheutuvat kustannukset. Maksukehotuksista veloitetaan 5 euroa/kpl.
Laina erääntyy maksettavaksi MMH:n kirjallisesta vaatimuksesta, mikäli asiakas laiminlyö lyhennyksen tai muiden luottosopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä tai muutoin rikkoo sopimusta, sekä maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % velan alkuperäisestä määrästä tai  kuluttajan muu sopimusrikkomus on olennainen.
Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua erääntymistä koskevan ilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle. Jos asiakas edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. MMH huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 16§:n säännökset, mikäli takaisinmaksun viivästyminen johtuu asiakasta kohtaavasta sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten sairaudesta, työttömyydestä, tai muusta siihen verrattavasta luotonsaajasta riippumattomasta seikasta. Poikkeuksena ovat kuitenkin tapaukset, jotka viivästyksen keston ja muut olosuhteet huomioon ottaen ovat MMH:lle ilmeisen kohtuuttomia.

7. Viivästyskorko

Mikäli lainaa ei makseta takaisin MMH:lle viimeistään eräpäivänä, on asiakas velvollinen maksamaan viivästyneelle lainamäärälle korkolain 4.1 §:n määräistä viivästyskorkoa (10,0 %) eräpäivästä maksupäivään saakka.

8. Perintä

MMH voi ilman erillistä ilmoitusta siirtää saatavansa  perittäväksi, mikäli asiakas ei ole suorittanut avoimesta maksusta MMH:ltä saamaansa maksuhuomautusta perintälain mukaisesti.

9. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain 7:11 §:n mukainen oikeus peruuttaa lainasopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Asiakkaan on lähetettävä peruutusilmoitus MMH:lle viimeistään 14:nä päivänä luottosopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:
– Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus.
– Ilmoitus peruuttamisesta.
– Paikka ja päiväys.
– Lainanhakijan omakätinen allekirjoitus.

Asiakkaan on palautettava saamansa varat viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä MMH:n ilmoittamalle tilille. MMH:llä on peruuttamistilanteessa oikeus vaatia korvauksena asiakkaan käytössä olleesta lainasta todellinen vuosikorko ajalta, jona laina on asiakkaan tilillä.

10. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Yhteystietojen muuttuessa (esimerkiksi nimi, osoite tai puhelinnumero) on asiakkaan kirjallisesti ja pikaisesti ilmoitettava uudet tiedot MMH:lle. Mikäli asiakas ei ilmoita yhteystietojen muutoksesta, tiedon ollessa välttämätön MMH:n hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, on MMH:llä oikeus hankkia asiakkaan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä koituneet kohtuulliset kulut asiakkaalta.

11. Asiakasneuvonta ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Luottosopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä MMH:n asiakaspalveluun ( ). Jos asiakkaan ja MMH:n välille syntyy luottosopimukseen liittyvää erimielisyyttä, josta ei päästä keskinäiseen ratkaisuun, asiakas voi halutessaan viedä asian ratkaistavaksi kuluttajavalituslautakuntaan, tai vaihtoehtoisesti nostaa kanteen MMH:tä vastaan MMH:n kotipaikan tai asiakkaan suomalaisen kotipaikan käräjäoikeudessa. Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

12. Vastuunrajoitukset

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota heidän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon luottosopimuksen tekohetkellä, ja jonka seurauksia he eivät myöskään olisi voineet välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.
MMH ei vastaa muiden lainaan liittyvien palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista, tuotteista tai matkapuhelinverkon toiminnasta. MMH ei vastaa palvelun mahdollisista häiriöistä aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. MMH ei vastaa ylivoimaisen esteen tai liiketoiminnan kohtuuttoman vaikeutumisen aiheuttamista vahingoista. MMH:llä on oikeus keskeyttää palvelu milloin tahansa ja lopettaa uusien lainojen tarjoaminen ilman erillistä ilmoitusta.

13. Henkilötietojen käsittely

Asiakkaiden tietoja käsitellään luottamuksellisesti MMH:n asiakasrekisterissä laskutusta, asiakassuhteen hoitoa, suoramarkkinointia sekä liiketoiminnan kehittämistä varten. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta tarvittaessa viranomaisille ja laskutuksesta sekä perinnästä vastaaville tahoille toimitettavia tietoja. Asiakas voi toteuttaa tarkastus- ja suoramarkkinoinnin kielto-oikeutensa ottamalla yhteyttä MMH:n asiakaspalveluun.

14. Muita ehtoja

MMH:llä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle joko kokonaan tai osittain. MMH:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja perustellusta syystä. Muutoshetkellä voimassa oleviin lainoihin sovelletaan lainanhakuhetkellä voimassa olleita lainaehtoja. MMH:n lainoihin ja niiden markkinointiin sovelletaan Suomen lakia. Ennakkotiedoissa, sopimusehdoissa ja sopimussuhteessa käytetään Suomen kieltä.